Politica de confidențialitate

 

Eurodesign SRL, cu sediul în str. Strada Ţărăncuţei, nr. 19, Fălticeni, jud. Suceava, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J33/466/2004, cod unic de înregistrare 16388104, în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului   eurodesign.info.ro, precum și în calitate de operator, respectă dreptul la viața privată al persoanelor iar în contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale acestora (DCP), le asigură o protecție adecvată.
În cadrul raporturilor cu terțe persoane, Eurodesign SRL pune la dispoziția celor interesați, următoarele date de contact:

 • Sediul nostru este situat în Strada Ţărăncuţei, nr. 19, Fălticeni, jud. Suceava, România;
 • Telefon: +40 747 081 000 și +40 747 081 001;
 • E-mail: contact@eurodesign.info.ro

1. Informațiile/datele pe care le prelucrăm atunci când folosiți site-ul eurodesign.info.ro:

 • Nume, prenume, adresa de e-mail și numărul de telefon;

Pentru anumite scopuri ulterioare, precum cel legat de perfectarea unui eventual contract de execuție lucrări respectiv prestări servicii, suplimentar pot fi prelucrate și alte date personale, respectiv:

 • Domiciliul/reședința legală;
 • Date privind BI/CI (serie și număr, emitent, data eliberării).

Pentru încheierea contractelor, furnizarea tuturor acestor date este obligatorie iar refuzul punerii la dispoziție are ca efect încetarea colaborării.

2. Temeiul legal al prelucrării datelor personale ce se efectuează de către Eurodesign SRL:

 • Constituția României, republicata (art. 26);
 • Legea 31/1990 privind societățile comerciale, rep. cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea 287/2009 din 17 iulie 2009  privind Codul civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;
 • Legea nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si reglementari subsecvente acesteia (ex.:Av.Pop. nr. 52/2002 si Decizii ale ANSPDCP)

3. Instrumente juridice comunitare

 • Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE), cu mențiunea că acesta intră in vigoare de la data de 25.05.2018.

4. Scopul/scopurile prelucrării datelor dumneavoastră personale:

 • în scopul oferirii de servicii, constând în: consultanță, lucrări de execuție și montaj tâmplărie PVC, diverse lucrări de întreținere și reparare tâmplărie;
 • în scopul soluționării diferitelor cereri/întrebări/sesizări/plângeri formulate de către persoanele interesate/vizate;
 • pentru executarea un contract la care persoana interesată/vizată este parte;
 • în scopul realizării unui/unor interese legitime ale operatorului: pentru facturarea serviciilor prestate și efectuarea plăților aferente;

Eurodesign SRL mai poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării, în următoarele scopuri:

 1. realizarea de rapoarte/analize;
 2. realizarea de informări;
 3. publicarea, promovarea, ofertarea serviciilor pentru partenerii de afaceri;
 4. pentru creșterea calității serviciilor ce vă sunt oferite.

5. Dezvăluirea informațiilor/datelor către terți:

 • dacă acest lucru este cerut de lege sau în situația în care această acțiune este necesară pentru conformare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 • către instituțiile abilitate ale statului, fără consimțământ, în cazul unor eventuale litigii sau constatării unor fraude.

6. Drepturile persoanei vizate:

6.1. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare (art.12);
 • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • dreptul de opoziţie (art.15);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).

6.2. Cu data de 25.05.2018, conform GDRP, persoanelor vizate le revin noi drepturi în materia prelucrării datelor personale, asigurării confidențialității acestora. Pentru o informare corespunzătoare, menționam că acestea includ dreptul de a solicita operatorului accesul la datele sale personale, la rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

7. Formularea plângerilor:

 • în vederea apărării drepturilor ce vă sunt conferite prin lege în materia protecției datelor personale, conform legislației în vigoare, înainte de a va adresa ANSDCP, veți depune o plângere către operatorul Eurodesign SRL, la următoarea adresă: strada Ţărăncuţei, nr. 19, Fălticeni, jud. Suceava, România, ce va fi soluționată în cel mult 30 de zile de la data înregistrării.
 • de asemenea, aveți posibilitatea să vă adresați cu plângere, în condițiile legii, inclusiv către ANSDCP.

8. Condiţii de legitimitate privind prelucrarea datelor personale: 

 • datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv în baza consimțământului acordat în mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispoziție a datelor/informațiilor ce fac obiectul site-ului va fi considerată ca reprezentând consimțământul expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Eurodesign SRL, în conformitate cu scopurile anterior menţionate;
 • site-ul nu prelucrează datele personale ale minorilor;
 • dacă considerați că ați fost corect informat/informată iar totodată sunteți de acord cu mențiunile și toate scopurile de mai sus, vă rugăm să bifați opțiunea corespunzătoare de pe site;
 • dacă nu doriţi/nu sunteți de acord ca datele dumneavoastră să facă obiectul prelucrării, vă rugăm să nu ni le furnizați. Ca atare, respectând aceasta opțiune, vă rugăm să bifați opțiunea corespunzătoare de pe site și, totodată, să luați în considerare faptul că o eventuală colaborare nu va fi posibilă, deoarece prelucrarea datelor este esențială în contextul perfectării unui contract;
 • în ipoteza în care datele dv. personale au suferit modificări iar pe cale de consecința se impune actualizarea acestora, vă adresăm rugămintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la următoarea adresă: strada Ţărăncuţei, nr. 19, Fălticeni, jud. Suceava, România;
 • retragerea ulterioară a acordului/consimțământului prelucrării datelor dvs. personale este posibilă oricând pe durata colaborării, având ca și efect încetarea operațiunilor specifice, precum și a colaborării. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • datele dvs. personale vor fi stocate pe toată perioada colaborării cât și ulterior acesteia, pe o perioada de cel mult 5 ani (de la data încetării colaborării), după care vor fi șterse sau anonimizate, după caz.

Link-uri utile: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:  dataprotection.ro